หน้าแรก

ค้นหานักการเมือง
มารู้จักนักการเมือง

คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง

ตรวจสอบการเข้าประชุมสภา

เงินเดือนและค่าตอบแทนนักการเมือง

กิจกรรมของศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย

กิจกรรมที่ดำเนินการในงบประมาณ 2551

         1.การสำรวจและพัฒนากรอบแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการและตัวชี้วัด (หรือดัชนีวัด) ประชาธิปไตยจากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ
         2.การวิจัยติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตยของไทยในประเด็นสำคัญเร่งด่วน
         3.การจัดเวทีวิชาการ ในรูปของเวทีวิชาการย่อย และการสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดเห็น ข้อโต้แย้ง ประเด็นการศึกษาวิจัย ฯลฯ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมือง และวิธีการติดตาม/วัดหรือประเมินประชาธิปไตยของไทยขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรอบแนวคิดในการติดตามประชาธิปไตยของไทยในลำดับต่อไป
         4.มีชุดโครงการวิจัยเพื่อติดตามประชาธิปไตยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย เมื่อวัน 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 จำนวน 6 โครงการ

กิจกรรมที่ดำเนินการในงบประมาณ 2552

 

         ก้าวเข้าสู่ปีที่สอง โครงการได้ดำเนินการตามพันธะกิจของโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อที่จะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์มากขึ้นโดยได้กำหนดกิจกรรมการจัดเวทีวิชาการ/การประชุมทางวิชาการและดำเนินโครงการวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการวิจัยย่อย ซึ่งที่ผ่านมาโครงการได้มีการดำเนินงานดังนี้
         1.จัดสัมมนา เรื่อง “วิกฤติ มุมมอง และทางออกประเทศไทย” ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ.ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปกรำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน   ได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวานิช    ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชูโต     ดร.วิชัย ตันศิริ   และ  พล.ต.อ.วิสิษฐ เดชกุญชร  และดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ สิริพรรณ   นกสวน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปประมาณ 150 คน
         2.เวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่  26  ธันวาคม  2551   เวลา  17. 00 น. - 20.00 น. ณ   ห้อง 201  ชั้น 2    อาคารมหิตลาธิเบศร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         3.จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “รัฐศาสตร์กับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย (Political Science and Thailand Democratization)” ร่วมกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2551 เพื่อประมวลข้อคิด ผลการวิจัย และนำเสนอบทความทางวิชาการเกี่ยวกับสถานะและพัฒนาการของประชาธิปไตยไทยของนักวิชาการและนักวิจัยทางรัฐศาสตร์ไทยทั่วประเทศ รวมถึงการนำเสนอผลการติดตามประชาธิปไตยไทยของโครงการฯ ต่อสาธารณชนและวงวิชาการรัฐศาสตร์ไทยเป็นครั้งแรกอีกด้วย
          4.โครงการจัดทำหนังสือ “สมุดโน้ตการเมืองไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือเผยแพร่เหตุการณ์และความคิดเห็นของตัวแสดงทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2551 โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 4 สีพร้อมภาพประกอบ จำนวน 100 หน้า
          5.โครงการฐานข้อมูลการเมืองและนักการเมืองไทยออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างองค์ความรู้และรวบรวมฐานข้อมูล (database) ทางการเมืองและนักการเมืองไทย ว่าเกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองอะไรบ้าง บุคคลที่เป็นตัวแสดงหลักทางการเมืองเป็นใคร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีจุดยืนทางการเมืองโน้มเอียงไปในทิศทางใด มีประวัติการทำงานในรัฐสภาและคณะรัฐบาลอย่างไร มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มใด และเคยกล่าวอะไรที่น่าสนใจไว้บ้าง และเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัยในโครงการติดตามประชาธิปไตยไทย (TDW) ต่อสาธารณะ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย และใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางการเมืองที่สำคัญต่อไป 
          6.มีชุดโครงการวิจัยเพื่อติดตามประชาธิปไตยไทยประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 12 โครงการ

ปฏิทินการเมือง

« มิถุนายน 2017 »
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

เกาะติดสถานการณ์

  • No upcoming events available

วาทะนักการเมือง

"ผมและคณะส.ส.ที่มีใจอยากทำเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ได้คิดอะไร ต้องการทำให้เรื่องนี้สำเร็จโดยเร็ว และต้องขอบคุณกลุ่มเนวินที่ให้ความร่วมมือและอยากให้มั่นใจว่าผมจะไม่ทิ้งประชาชนภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคอีสาน เพราะต้องการผนึกให้ทุกภาคของประเทศไทยเป็นแผ่นดินเดียวกัน"

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (มติชน 10 ธันวาคม 2551)

งบประมาณดูงานต่างประเทศ

คดีทุจริตของนักการเมือง

คดีนักการเมือง