หน้าแรก

ค้นหานักการเมือง
มารู้จักนักการเมือง

คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง

ตรวจสอบการเข้าประชุมสภา

เงินเดือนและค่าตอบแทนนักการเมือง

คณะรัฐมนตรี คณะที่59

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 59


(17 ธันวาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554)


 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี(ดูแลด้านความมั่นคง )
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
รองนายกรัฐมนตรี(ดูแลด้านเศรษฐกิจ)
พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์
รองนายกรัฐมนตรี
นายสาธิต วงศ์หนองเตย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(ดูแลงานด้านเศรษฐกิจกับการบริหารจัดการ)
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(ดูเรื่องสื่อของรัฐและกฎหมาย)
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายกรณ์ จาติกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายมั่น พัธโนทัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายกษิต ภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายชุมพล ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายอิสระ  สมชัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายศุภชัย โพธิ์สุ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์