หน้าแรก

ค้นหานักการเมือง
มารู้จักนักการเมือง

คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง

ตรวจสอบการเข้าประชุมสภา

เงินเดือนและค่าตอบแทนนักการเมือง

"พ.ร.บ.การปกครองท้องถิ่น"

พ.ร.บ.การปกครองท้องถิ่น

             ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วยร่างพ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. , ร่างพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่...)พ.ศ.... , ร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่...) พ.ศ.... และร่างพ.ร.บ.ระเบียบราชการบริหารเมืองพัทยา (ฉบับที่...) พ.ศ ...

                ทั้งนี้ทั้ง 4 ร่างพ.ร.บ.มีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การปลดล็อควาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นให้สามารถลงเลือกตั้งได้โดยไม่มีการกำหนดวาระ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเมืองพัทยา จากเดิมที่อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ไม่เกิน 2วาระ ขณะที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ เสียงข้างน้อยได้แปรญัตติเพิ่มให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปีไม่ได้

                ที่ประชุมได้ใช้เวลาอภิปรายนานกว่า 4 ชั่วโมง โดยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยซึ่งเป็นกลุ่ม 40 ส.ว. ได้สงวนความเห็นต่อการที่ไม่เห็นด้วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งโดยไม่มีการกำหนดวาระ เช่น นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายอนุศักดิ์ คงมาลัย นายวรินทร์ เทียมจรัส นายมณเฑียร บุญตัน ส.ว.สรรหา โดยน.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. กรรมาธิการเสียงข้างน้อยอภิปรายว่า การให้นั่งอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารส่วนท้องถิ่น นานเกิน 2 วาระ จะทำให้เกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองในท้องถิ่นซึ่งทำให้ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการรวบอำนาจตั้งแต่หัวถึงหาง กินกันทั้งเมืองในลักษณะคอร์รัปชั่น เราอย่าปล่อยให้การเมืองท้องถิ่นหมดหวังเหมือนกับการเมืองระดับชาติที่เกิดผูกขาดอำนาจกัน ได้ข่าวว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นหลายพื้นที่พยายามวิ่งเต้นผ่านส.ส.และส.ว.เพื่อให้ได้อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าวเกิน 2 วาระ หวังว่า ส.ว.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจโหวตกฎหมายแต่ละฉบับเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

                จากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติ ซึ่งก่อนการลงมติปรากฏว่านายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว.สรรหา ได้เสนอให้ลงเป็นมติด้วยวิธีลับ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความเป็นอิสระไม่ถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลที่วิ่งเต้นล็อบบี้ส.ว.มาก่อนหน้านี้ ขณะที่นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ ส.ว.สรรหา ได้เสนอให้ลงมติอย่างเปิดเผยโดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา ได้กล่าวสนับสนุนว่า ควรลงคะแนนโดยเปิดเผย หากลงมติลับตนเห็นว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากที่ผ่านมา ส.ว.ได้ออกกฎหมายหลายฉบับและเป็นอิสระมาโดยตลอด จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกได้แสดงความกล้าหาญและลงมติด้วยความรับผิดชอบและเป็นอิสระด้วย

                ด้านน.ส.รสนาได้แสดงความเห็นทันทีว่าควรลงคะแนนลับ เนื่องจากต้องยอมรับว่าสัง คมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ยังมีความเกรงใจกันอีกทั้งมีการล็อบบี้ส.ว.หลายส่วน ซึ่งอาจทำให้การลงคะแนนไม่มีความเป็นกลางและเป็นอิสระได้ซึ่งไม่คิดว่าผู้อภิปรายก่อนหน้านี้จะเห็นด้วยที่ต้องลงมติแบบเปิดเผยทั้งที่ท่านจะเป็นคนแรกที่สนับสนุนในการลงมติด้วยวิธีลับ

                ในที่สุดน.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 เป็นประธานที่ประชุมได้สั่งให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนด้วยวิธีเปิดเผยทีละฉบับ ปรากฏว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบทั้ง 4 ร่าง ประ กอบด้วยร่างพ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. ด้วยคะแนนเสียง 84 ต่อ 24 งดออกเสียง 8 , ร่างพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่...)พ.ศ.... ด้วยคะแนนเสียง 83 ต่อ 21งดออกเสียง 7 ไม่ลงคะแนน 1 , ร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่...) พ.ศ....ด้วยคะแนนเสียง 83 ต่อ 21 งดออกเสียง 7 และร่างพ.ร.บ.ระเบียบราชการบริหารเมืองพัทยา (ฉบับที่...) พ.ศ.... ด้วยคะแนนเสียง 83 ต่อ19 งดออกเสียง 7 เสียง(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 17 สิงหาคม 2552)

               นายวรินทร์  เทียมจรัส  ส.ว.สรรหา  ให้สัมภาษณ์ว่า  การปลดล็อกวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะทำให้เกิดการผูกขาดทางอำนาจ  และก่อให้เกิดการสร้างอิทธิพลในท้องถิ่น  นอกจากนี้หากผู้บริหารท้องถิ่นคนใดสามารถคุมงบประมาณ  คุมการเงินได้อย่างเบ็ดเสร็จ  ก็จะทำให้ง่ายต่อการซื้อเสียงในพื้นที่  คือพูดง่ายๆ  ว่าแม้จะมีการเลือกตั้งใหม่กี่ครั้ง   มีเงินก็ชนะอยู่ดี   ซึ่งจะทำให้ไม่ได้คนดีมาบริหาร   และที่สำคัญกฎหมายดังกล่าวจะไม่เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานได้

               ส.ว.สรรหากล่าวด้วยว่า  ในเบื้องต้นจะศึกษา  พ.ร.บ.ดังกล่าวว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่   เพราะตามมาตรา  284  มาตรา  5  ระบุว่า  การดำรงตำแหน่งจะต้องมีวาระไม่เกิน  4  ปี   หรือหากต้องการให้มีวาระอยู่ต่อไป  จะต้องกำหนดในกฎหมายลูกให้ชัดเจน  เพราะที่ผ่านมาตนไม่เห็นว่ากฎหมายใดระบุว่าให้อยู่ตลอดไป  โดยหาก  พ.ร.บ.ดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ   ตนจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความต่อไป

               ขณะที่  นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์  ส.ว.ราชบุรี  กล่าวเห็นด้วยให้มีการปลดล็อกวาระการดำรงตำแหน่ง  เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสตัดสินใจที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาทำงาน  ส่วนข้อกังวลที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะเป็นการผูกขาดอำนาจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนั้น   เห็นว่าไม่มีใครสามารถผูกขาดอำนาจได้   ถ้าทำดีประชาชนก็จะเลือก   แต่ถ้าทำไม่ดีคงไม่มีประชาชนทนเลือกให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้   นอกจากนี้จากสถิติแล้วยิ่งไม่น่ากังวลเรื่องการผูกขาดอำนาจ  เพราะที่ผ่านมาผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้รับเลือกตั้งต่อในวาระ  2  มีน้อยมาก.(ไทยโพสต์ 18 สิงหาคม 2552)

ปฏิทินการเมือง

« กรกฎาคม 2019 »
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

เกาะติดสถานการณ์

  • No upcoming events available

วาทะนักการเมือง

“มีคนมาบ่นว่าเมื่อไหร่ ทำไมไม่เปลี่ยนหัวหน้าพรรค อยากบอกว่าจะเปลี่ยนทำไม เพราะนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว ส่วนใครจะมาเป็นนายกฯนั้น ยุบสภาแล้วจะบอกแต่ของแท้ต้องมีหน้านายหน้าตราใบห่อเป็นสำคัญ ทักษิณรับประกัน”

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

งบประมาณดูงานต่างประเทศ

คดีทุจริตของนักการเมือง

คดีนักการเมือง