หน้าแรก

ค้นหานักการเมือง
มารู้จักนักการเมือง

คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง

ตรวจสอบการเข้าประชุมสภา

เงินเดือนและค่าตอบแทนนักการเมือง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554

 ศึกษาบทบาทพรรคการเมือง และพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

บทคัดย่อ

          โครงการศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554: ศึกษาบทบาท                  พรรคการเมือง และพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เป็นการวิจัยใช้แบบสอบถาม ควบคู่กับการก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตการณ์ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2554 รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองภายใต้ความขัดแย้งและบริบทของสังคมไทย การวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)    จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 6,558 ชุด และสัมภาษณ์หัวคะแนน ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสื่อมวลชน จำนวนทั้งสิ้น 94 คน โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Methods)

            จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน  ส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ได้แก่ พรรคการเมือง  นโยบาย  และความต้องการตอบสนองผลประโยชน์และความคาดหวังของตน ในขณะที่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หัวคะแนน และการซื้อขายเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนไทยในปัจจุบัน ตั้งอยู่บนการคำนวณทั้งผลประโยชน์เชิงวัตถุและความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ตามวัฒนธรรมการเมือง นอกจากปัจจัยข้างต้น ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งต่างไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน ๆ มา คือ ความขัดแย้งทางการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง

         ในประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง พบว่า ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับ ตัวเองมากที่สุด แต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้กลุ่มเคลื่อนไหว           ทางการเมืองกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นอันดับ 4 รองจากตัวเอง ครอบครัว และเพื่อน โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีประชาชนสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวดังกล่าวอาศัยอยู่ ในลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับการเมืองแบบภูมิภาคนิยม (regionalism) การแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้ในหลายพื้นที่มีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก โดยความเข้มข้นของการแข่งขันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความกระตือรือร้นในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

           ปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งมีความเกี่ยวข้องกับบริบทความขัดแย้งทางการเมือง  มีการเผาทำลายป้ายหาเสียง และข่มขู่หัวคะแนน ทำให้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเป็นไปในลักษณะลงพื้นที่เฉพาะพื้นที่ของกลุ่มผู้สนับสนุนตนเป็นหลัก จึงเป็นการตัดโอกาสของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีความเห็นแตกต่างในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

           ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นการทำให้ประชาชนรู้สึกมีประสิทธิภาพและมีอำนาจในการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และอีกด้านหนึ่งเป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ปฏิบัติได้จริง

            จากการศึกษาวิจัยนี้ ได้ข้อสรุปว่า องค์กร หน่วยงาน และผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ต้องตระหนักว่า ยิ่งประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเท่าใด รัฐจะต้องอำนวยความสะดวกในขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น นั่นหมายความว่า ยิ่งต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทของรัฐยิ่งต้องมีมากขึ้น และต้องยอมรับว่า เมื่อประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเด็นต่างๆ มากขึ้น สภาพความเป็นการเมือง (Politicized) ของประเด็นต่าง ๆ จะยิ่งมีมากขึ้น การทำหน้าที่ขององค์กรต่างๆ จึงยิ่งต้องมีความผูกพันและเชื่อมโยงกับประชาชน รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีความขัดแย้งและหลากหลายกว่าในอดีต

AttachmentSize
รายนามคณะผู้วิจัย.pdf385.76 KB
คำนำ.pdf242.87 KB
กิตติกรรมประกาศ.pdf142.12 KB
บทคัดย่อ.pdf185.49 KB
สารบัญ.pdf353.65 KB
บทที่ 1-7.pdf3.97 MB
บทสรุปผู้บริหาร.pdf752.89 KB
บรรณานุกรม.pdf220.79 KB
ภาคผนวก.pdf632.97 KB

ปฏิทินการเมือง

« กรกฎาคม 2019 »
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

เกาะติดสถานการณ์

  • No upcoming events available

วาทะนักการเมือง

“มันมองได้หลายทรรศนะ ด้านหนึ่งมองว่าถ้าตั้งลูกน้อง หรือลูกมารับตำแหน่ง มีข้อดีคือทำให้คนใช้งานไว้วางใจได้ว่าความลับไม่รั่วไหล แต่อีกด้านหนึ่งถ้ามองภาพของสังคมไทยชอบอิจฉาริษยา ไม่อยากให้ใครได้ดี อย่าเพิ่งอิจฉากันเลย”

นายชัย ชิดชอบ

งบประมาณดูงานต่างประเทศ

คดีทุจริตของนักการเมือง

คดีนักการเมือง